Kvalitet och miljö

Kvalitet

JOKRAB tillverkar produkter som uppfyller ställda krav på produkt.
Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen.
Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer.
Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare.
Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.
Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.